Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

Wizja i misja szkoły

...

Nasza szkoł‚a, to szkoł‚a przyjazna uczniowi, umożliwiają…ca zdobycie zawodu i przygotowują…ca do studiów wyższych oraz do udziału w życiu społ‚ecznym, a także rozwijają…ca zainteresowania, zapewniają…ca bezpieczne i nowoczesne warunki nauki.

 

MISJĄ naszej szkoł‚y jest:
  • Opieranie relacji w ramach społecznoś›ci szkolnej na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu godnoś›ci, a pomię™dzy nauczycielami i uczniami, także na zasadzie dyskrecji i zaufania.
  • Respektowanie wspólnie ustalonych zasad funkcjonowania przez społ‚eczność‡ szkolną….
  • Wszechstronne przygotowanie uczniów do podję™cia dalszej nauki.
  • Kształ‚towanie przedsię™biorczoś›ci i etyki zawodu.
  • Zdobycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
  • Udział‚ w zajęciach szkolnych na zasadach ś›wiadomej aktywnoś›ci i zaangażowania.
  • Kształ‚towanie poczucia odpowiedzialnoś›ci za wł‚asne postę™powanie w peł‚nieniu róźnych ról społ‚ecznych.
  • Umożliwienie uczniom udział‚u we współczesnym życiu kulturalnym regionu i kraju.
  • Utrzymanie stałej współpracy z rodzicami na zasadzie dialogu.
  • Systematyczne wyposażanie pracowni szkolnych w nowoczesne środki dydaktyczne.
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie