Skip to content Skip to navigation

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

tel. 7322825    e-mail: zshiu@pro.onet.pl

Regulamin rekrutacji

dziennik  classroom  platforma edukacyjna  plan lekcji
 

REGULAMIN REKRUTACJI
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH i USŁUGOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BOLESŁAWCU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DLA UCZNIÓW - ABSOLWENTÓW 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

(Dz.U. poz. 60)

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
 • Zarządzenie Nr 14 /2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 1. Technik fotografii i multimediów

Rok szkolny: 2020/2021 Symbol oddziału: 1F Liczba miejsc: 16 Liczebność podstawowa: 32 Krotność oddziału: 0,5 Cykl kształcenia: 5 lat Minimum punktowe: 0 Maksimum punktowe: 200 Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki Przedmioty rozszerzone:
 • matematyka
 • język obcy

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka Kryteria ex aequo:
 1. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 2. Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 3. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 4. ocena zachowania Specyfika rekrutacji

wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu Opis oddziału
Fototechnik to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.
Fototechnik może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fototechnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania planu zdjęciowego;
 2. rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;
 3. wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;
 4. przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
 5. wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.

Wykaz przedmiotów objętych planem nauczania:

 1. Procesy fotograficzne
 2. Urządzenia fototechniczne
 3. Technologie multimedialne
 4. Działalność gospodarcza w fotografii
 5. Język obcy w fotografii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

 1. Techniki fotograficzne
 2. Cyfrowa obróbka obrazu
 3. Projekty multimedialne

Dla chętnych w ramach programu Leonardo da Vinci organizujemy praktyki zawodowe w Niemczech zakończone uzyskaniem certyfikatu. Nauka w szkole kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych (Dyplom Europass - wydany w dwóch językach). Kwalifikacje zawodowe:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 1. Technik logistyk Rok szkolny: 2020/2021 Symbol oddziału: 1L Liczba miejsc: 32 Liczebność podstawowa: 32 Krotność oddziału: 1 Cykl kształcenia: 5 lat Minimum punktowe: 0 Maksimum punktowe: 200 Języki obce:
 • język angielski
 • język niemiecki Przedmioty rozszerzone:
 • matematyka
 • język obcy

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex aequo:

 1. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 2. Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 3. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 4. ocena zachowania Specyfika rekrutacji

wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu Opis oddziału
Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.
Technik logistyk- zawód z przyszłością SZEROKIE PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA !
Znajdziesz zatrudnienie w:

 • budownictwie,
 • handlu,
 • usługach,
 • wojsku,
 • policji,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • branży informatycznej i telekomunikacyjnej,
 • firmie spedycji krajowej i zagranicznej.

Świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne otwiera możliwość kształcenia się w szkołach policealnych i na wyższych uczelniach. Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje technika logistyka pozwala podejmować prace w centrach dystrybucji, centrach logistycznych, organizacjach samorządowych i przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce. Certyfikat daje nie tylko możliwość pewnego wejścia na rynek pracy ale daje gwarancje uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej profilu, wielkości, formy własności, miejsca i kraju.
Program kształcenia w zawodzie technik logistyk obejmuje bloki nauczania z zakresu: logistyka (ekonomia logistyki i systemy logistyczne), podstawy transportu i spedycji, zarządzanie zapasami i magazynem, prawa, języki obce (język angielski, język niemiecki), gospodarka elektroniczna. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
 • specjalisty ds. planowania zakupów,
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego,
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • specjalisty ds. gospodarki odpadami,
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów,
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej,
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań,
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego,
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Dla chętnych w ramach programu Leonardo da Vinci organizujemy praktyki zawodowe w Niemczech zakończone uzyskaniem certyfikatu. Nauka w szkole kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych (Dyplom Europass - wydany w dwóch językach). Kwalifikacje zawodowe:
SPL.01. Obsługa magazynów,
SPL.04. Organizacja transportu

 1. Technik weterynarii Rok szkolny: 2020/2021 Symbol oddziału: 1W Liczba miejsc: 16 Liczebność podstawowa: 32 Krotność oddziału: 0,5 Cykl kształcenia: 5 lat Minimum punktowe: 0 Maksimum punktowe: 200 Języki obce:
 • język angielski
 • język niemiecki Przedmioty rozszerzone:
 • biologia
 • język obcy

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • biologia

Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex aequo:

 1. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan

zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 1. Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:

wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 2. ocena zachowania Specyfika rekrutacji

wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu Opis oddziału
Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.
Zadania zawodowe:

 1. wykonywanie czynności technicznych lub pomocniczych w zakresie diagnostyki, profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego;
 2. wykonywanie czynności pomocniczych przy realizacji zadań organów Inspekcji Weterynaryjnej;
 3. wykonywanie zabiegów unasieniania zwierząt gospodarskich;
 4. wykonywanie czynności technicznych lub pomocniczych w ramach badań laboratoryjnych;
 5. sprawowanie opieki nad zwierzętami;
 6. wykonywanie oczyszczania, odkażania, dezynsekcji lub deratyzacji obiektów budowlanych lub innych miejsc.

Opis kierunku:
Zawód Technik Weterynarii przygotowuje do pracy w lecznicach weterynaryjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt oraz umożliwia samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze.
Wykaz zajęć edukacyjnych:

 1. Język polski
 2. Język angielski
 3. Język niemiecki
 4. Historia
 5. Wiedza o społeczeństwie
 6. Wiedza o kulturze
 7. Matematyka
 8. Fizyka z astronomią
 9. Chemia
 10. Biologia
 11. Geografia
 12. Wychowanie fizyczne
 13. Podstawy przedsiębiorczości
 14. Technologia informacyjna
 15. Przysposobienie obronne
 16. Godziny z wychowawcą
 17. Religia i etyka
 18. Wychowanie do życia w rodzinie
 19. Anatomia i fizjologia zwierząt
 20. Chów zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących
 21. Diagnostyka chorób zwierząt
 22. Choroby zwierząt
 23. Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 24. Rozród zwierząt
 25. Usługi weterynaryjne
 26. Zajęcia praktyczne 1 raz w tygodniu
 27. Praktyka zawodowa 8 tygodni.

Dla chętnych w ramach programu Leonardo da Vinci organizujemy praktyki zawodowe w Niemczech zakończone uzyskaniem certyfikatu. Nauka w szkole kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych (Dyplom Europass - wydany w dwóch językach). Kwalifikacje zawodowe:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt,
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

 1. wielozawodowa Rok szkolny: 2020/2021 Symbol oddziału: 1c Liczba miejsc: 32 Liczebność podstawowa: 32 Krotność oddziału: 1 Cykl kształcenia: 3 lata Minimum punktowe: 0 Maksimum punktowe: 200 Język obcy:
 • język niemiecki Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka Kryteria ex aequo:
 1. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 2. Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 3. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 4. ocena zachowania Specyfika rekrutacji wymagane zaświadczenia:
 • zaświadczenie o przyjęciu na praktykę od pracodawcy (druk zaświadczenia dostępny w szkole),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu.

Opis oddziału
1cp - wielozawodowa
Nauczanie w ramach oddziału będzie się odbywać w zawodach 3 letnich:

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy ustalony w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Poziom PRK dla
kwalifikacji
pełnej
Minister właściwy do spraw: Szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w danym zawodzie lub w kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Poziom PRK dla kwalifikacji cząstkowej wyodrębnionej w zawodzie
1 2 3 4 5 6
Blacharz 721301 III gospodarki MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych 3
Blacharz
samochodowy
721306 III gospodarki MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 3
Cukiernik 751201 III rynków rolnych SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych 3
Dekarz 712101 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa BUD.03. Wykonywanie robót dekarskich 3
Drukarz offsetowy 732210 III kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego
PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych 3
Elektromechanik 741201 III gospodarki ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 3
Elektromechanik
pojazdów
samochodowych
741203 III gospodarki, MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa
mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
3
Elektronik 742117 III gospodarki ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 3
Fotograf 343101 III gospodarki AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 3
Fryzjer 514101 IV gospodarki FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 4
Kaletnik 753702 III gospodarki MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych 3
Kamieniarz 711301 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich 3
Kominiarz 713303 III gospodarki BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich 3
Krawiec 753105 III gospodarki MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 3
Kucharz 512001 III turystyki, rynków rolnych HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 3
Lakiernik
samochodowy
713209 III gospodarki,
transportu
MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 3
Mechanik pojazdów samochodowych 723103 III gospodarki,
transportu
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 3
Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 3
Piekarz 751204 III rynków rolnych SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich 3
Rolnik 613003 III rolnictwa ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 3
Sprzedawca 522301 III gospodarki HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 3
Stolarz 752205 III gospodarki DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych 3
Ślusarz 722204 III gospodarki MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 3
Tapicer 753402 III gospodarki DRM.05. Wykonywanie
wyrobów
tapicerowanych
3
Zegarmistrz 731106 III gospodarki MEP.04. Naprawa zegarów i zegarków 3
Złotnik-jubiler 731305 III gospodarki MEP.05. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich 3

i inne zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.
Nauka języka niemieckiego dla początkujących i zaawansowanych.
Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy.
Korzyści wynikające z nauki w naszej szkole:

 • staż pracy,
 • wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu.

Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych (Dyplom Europass - wydany w dwóch językach), co daje możliwość zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.
KRYTERIA PRZYJĘCIA

 1. KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE TERMINY:
 • od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. kandydaci rejestrują się w systemie (dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat/),

wprowadzają swoje dane i przynoszą podania do szkoły pierwszego wyboru, do podania muszą być dołączone 2 fotografie formatu legitymacyjnego,

 • składanie kopii świadectw w szkole pierwszego wyboru od 15 czerwca do 10 lipca 2020r.
 • składanie kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r.
 • 12 sierpnia 2020r. o godz. 9.00 zostanie opublikowana wstępna lista przyjętych;
 • od 15 czerwca do odebrania będą w punkcie naboru skierowania na badanie lekarskie dla kandydatów wstępnie zakwalifikowanych
 • od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów (świadectwa i zaświadczenia);
 • 19 sierpnia 2020r. o godz. 12.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych oraz lista wolnych miejsc;
 • w przypadku, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami kandydaci przynoszą komplet dokumentów (podanie, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 2 fotografię)
 • do podania należ dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie
 1. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH:
 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

 1. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.
 2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: wynik przedstawiony w procentach z:
 1. języka polskiego - mnoży się przez 0,35
 2. matematyki - mnoży się przez 0,35
 3. z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:

za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym - przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 1.  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
 1.  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. w przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. B, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. B i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. B ustawy, przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru z pośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym - przyznaje się po 30 punktów,
 2. bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 3. dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
 4. dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
 5. dopuszczającym - przyznaje się po 5 punków;
 1. języka nowożytnego i jednego przedmiotu, do wyboru z przedmiotów, o których mowa wart. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru.
 3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 4. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 5. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu organem prowadzącym szkołę.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Pierwszeństwo ex aequo określa się na podstawie kopii odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

 1. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z PODANIEM:
 1. dokumenty potwierdzające osiągnięcia (świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty);
 2. opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli została wydana)
 3. uczeń technikum - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (w terminie do dnia 20 sierpnia 2020r.);
 4. 2 fotografie;
 5. uczeń szkoły branżowej - potwierdzenie od pracodawcy o możliwościach realizacji praktyki zawodowej - dot. nauki w branżowej szkole I stopnia, najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2020r. (wzór zaświadczenia dostępny w szkole);
 6. dokumenty potwierdzające uprawnienie do przyjęcia laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim;
 1. KRYTERIA PRZYJĘCIA
 1. O przyjęciu do wybranej klasy naszej szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata.
 2. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w naszej szkole w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.
 3. Kryteria ex aequo:
 1. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan

zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 1. Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 2. ocena zachowania
 1. ZASADY ODWOŁYWANIA SIĘ RODZICÓW/PEŁNOLETNICH KANDYDATÓW OD ROZSTRZYGNIĘCIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ.
 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do 22 sierpnia 2020 r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dodatkowe informacje
Czy budynek szkoły jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych - nie.
 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie