Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

Historia szkoły

     Do końca kwietnia  trwają zgłoszenia do „MIĘDZYKLASOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ" organizowanego przez Samorząd Uczniowski. Każda klasa ma możliwość wystawienia do turnieju jednej drużyny. 

Szkoła powstał‚a  01.09.1960 r.w wyniku decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu i nosił‚a nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Dokształcają…ca. Zlokalizowano ją… przy Technikum Górnictwa Rud. 

W 1964 r. dyrekcja ze względu na trudności lokalowe przekazała szkołę™ Zespołowi Szkół Zawodowych przy ul. Komuny Paryskiej.

W 1966 r. szkoła decyzją… Kuratorium Wrocławskiego Okrę™gu Szkolnego stał‚a się™ samodzielną jednostką z własnym budżetem pod kierownictwem Ferdynanda Fryta i zlokalizowano ją w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

W 1969 r. dokonana została zmiana w nazwie szkoły z Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Dokształcającej na Zasadniczą… Szkołę™ Dokształcającą…. 

Dalsze przekształcenia szkoły i jednoczes›nie zmiany nazwy nastą™piły w 1978 r. - Zasadnicza Szkoł‚a Zawodowa w 1991 r. - Zespół Szkół‚ Handlowych i Usługowych.
Brak wł‚asnej bazy i remont Szkoły Podstawowej nr 1 skłoniły dyrekcję™ do poszukiwania odpowiedniego budynku nadają…cego się™ do adaptacji. Od 1971 r. szkoł‚a miała… siedzibę w budynku przy ul. Bielskiej (obecnie Zespół‚ Szkół‚ Medycznych).

W 1976 r. wróciła do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, do wybudowanego trzeciego piętra obiektu. Nie spowodował‚o to jednak poprawy warunków. Nauka odbywał‚a się™ również w Mł‚odzieżowym Domu Kultury, a nawet w salce katechetycznej. 

W 1984 r. z inicjatywą adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej wystą…pili Inspektor Oś›wiaty Urzędu Miasta Bolesł‚awca mgr Jarosł‚aw Cichań„ski i dyrektor szkoł‚y mgr Adam Pietrkiewicz. 1 maja 1986 r. dyrektorem szkoł‚y został‚a mgr Barbara Kościelewska, staraniem której nastą…pił‚o umieszczenie w 1990 r. budowy w planie inwestycyjnym Kuratorium Oś›wiaty i Wychowania. Nastą…pił‚ znaczny postę™p prac, co pozwolił‚o na oddanie budynku dydaktycznego w 1991 r. 

W 1992 r. oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Po raz pierwszy w historii szkoł‚y uzyskał‚a warunki do rozwoju kultury fizycznej uczniów. Wkrótce przyniosł‚o to wymierne efekty, zwł‚aszcza jeżeli chodzi o sukcesy dziewczą…t w rywalizacji na szczeblu miejskim, rejonowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim. 

Otrzymane izby lekcyjne należał‚co wyposażyć‡ w pomoce naukowe oraz zorganizowano pracownie. Korzystaj…ąc z pomocy sponsorów - głównie ZTT "Bonitex" S.A., Cech Rzemiosł‚ Różnych, PSS, WPHS, Bolesławieckiej Fabryki Materiałów Medycznych "Polfa" S.A., Urzędu Miasta Bolesławca, Urzę™du Gminy Bolesł‚awiec, PZU oraz Rady Rodziców - zorganizowano pracownię™ maszynopisania, sił‚ownię™ a w 1994 r. pracownię™ komputerową…, zakupiono kasy fiskalne i sprzę™t nagł‚aś›niają…cy. 

W 1993 r. powstał‚ Społ‚eczny Komitet Budowy Boisk, którego celem była pomoc w wykoń„czeniu boiska sportowego. Rozwój szkoł‚y dotyczy nie tylko sfery materialnej.

Istotne były… zmiany w kierunku uczynienia z niej placówki o statusie szkoły średniej. Była to tendencja ogólnonopolska, jednak w przypadku naszej szkoły rozpocz곂a się™ znacznie wcześ›niej, podnoszą…c jej prestiż w bolesł‚awieckim ś›rodowisku oś›wiatowym i gospodarczym. Dopracowanie się™ kadry nauczycielskiej o wysokich kwalifikacjach, nie tylko przedmiotów ogólnokształ‚cą…cych, ale również przedmiotów zawodowych, pozwolił‚o na otwarcie w roku szkolnym 1990/91, obok nadala istniej…cej Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej, szkoł‚y ś›redniej - Liceum Zawodowego o kierunku sprzedawca - magazynier, a w roku szkolnym 1993/94 Liceum Handlowego o kierunku technik handlowiec. Wyżej wymienione przekształ‚cenia spowodowały, że w roku 1997/98 uczniowie kształ‚cą…cy się™ na szczeblu szkoł‚y średniej stanowili… już ponad 1/3 ilości‡ uczniów.

Przy szkole funkcjonowała również w latach 1973 - 79 Szkoł‚a Przysposabiają…ca do Zawodu oraz Ochotniczy Hufiec Pracy - Podstawowe Studium Zawodowe w latach 1989 - 95. 

Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 r. spowodował‚a zmiany w profilu kształ‚cenia zawodowego. Wiele zakł‚adów pracy uległ‚o likwidacji i przekształ‚ceniom wł‚asnoś›ciowym, co spowodował‚o bardzo istotne zmiany w organizacji praktyk uczniowskich. Mimo tych zmian, nie zmniejszył‚ się™ nabór do szkoł‚y zawodowej. Znaczna część‡ uczniów znalazła naukę™ zawodu w rzemiośle oraz w nowo powstał‚ych zakładach prywatnych. Stą…d wzrosła ilość‡ klas o kierunku sprzedawca i oddziałów wielozawodowych. Obecnie szkolenie uczniów prowadzone jest w 82 zakładach rzemieślniczych i w 34 zawodach, a więc reprezentanci bolesł‚awieckiego rzemiosł‚a to w dominują…cej części absolwenci dawnej Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej a obecnie Zespoł‚u Szkół‚ Handlowych i Usł‚ugowych.

Śšcisł‚a współ‚praca ze Starszym Cechu Rzemiosł‚ Różnych Eugeniuszem Stachowskim prowadzona przez ponad 20 lat został‚a wysoko ceniona przez oceniona przez Kuratorium Oś›wiaty w Jeleniej Górze i Izbą™ Rzemieślniczą we Wrocł‚awiu, a Zwią…zek Rzemiosł‚a Polskiego w Warszawie uhonorował‚ szkołę™ w 1995 r. Srebrnym Medalem im. Jana Kiliń„skiego. 

29 maja 1998 r. zamknął się™ pewien rozdział‚ historii szkoł‚y, która otrzymała sztandar ufundowany przez Radę™ Rodziców i imię największego poety polskiego renesansu Jana Kochanowskiego.

Od wrześ›nia 1998 r. funkcję dyrektora objął mgr Wiesław Stefanik.

10 października 2010 roku szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia dział‚alności. Z tej okazji pojawił‚ się w Roczniku Bolesł‚awieckim artykuł‚ opisujący dział‚alność‡ naszej placówki. Autorką… artykuł‚u jest nasza polonistka Mał‚gorzata Orzoł. Zachę™camy do lektury - link poniżej.

Rocznik Bolesł‚awiecki 2011 r.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie