Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

VII POWIATOWY KONKURS "ZATRZYMAĆ W CZASIE"

...

 VII POWIATOWY KONKURS  
ZATRZYMAĆ W CZASIE

na najciekawszą pracę literacką
 
pod honorowym patronatem
STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWCA
RADY SENIORÓW PRZY PREZYDENCIE MIASTA BOLESŁAWCA
 
 
Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
Współorganizator: Bolesławiecka Rada Seniorów

 
           
 

REGULAMIN:
 
Cele konkursu:
 • zdobycie jak największej wiedzy o mieszkańcach miasta i powiatu, ich zainteresowaniach, zwyczajach, tradycjach, sposobach spędzania wolnego czasu,                      o ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyli, czyli szeroko pojętej kulturze mieszkańców miasta i powiatu bolesławieckiego,
 • rozwijanie zainteresowania historią własnej rodziny, miasta i regionu,
 • wzmacnianie więzi międzypokoleniowych,
 • rozwijania poczucia przynależności do miasta, powiatu, regionu, odpowiedzialności za losy swojej małej ojczyzny,
 • budzenie postaw aktywności społecznej wśród przedstawicieli najmłodszego pokolenia mieszkańców naszego miasta i powiatu,
 • doskonalenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną i bogatą polszczyzną.

 
Adresaci konkursu:
 
Uczniowie klas III – IV, V -VI, VII - VIII szkół podstawowych.
 
Uczniowie szkół ponadpodstawowych – liceów, techników i szkół zawodowych.
 
Terminy:
Ogłoszenie konkursu – październik 2021 r.
Nadsyłanie prac konkursowych do 26.01.2022 r.
Ogłoszenie wyników – marzec 2022 r.
 
 
 
Zadanie konkursowe:
 
Uczniowie pod opieką nauczycieli polonistów piszą pracę na jeden z wybranych tematów:

 1. Gorzko-słodkie smaki życia w PRL-u, czyli Bolesławiec i jego mieszkańcy
  z tamtych lat.
  Opowiadanie na podstawie wspomnień babci lub dziadka – absurdy życia, sytuacje typowe dla tego czasu, które przeszły do historii rodziny, zapamiętane zabawne lub przejmujące sytuacje, radości i trudności codziennego życia, atmosfera miasta
  w tamtych czasach.
 2. 40 lat minęło, jak jeden dzień... Osobista kronika rodziny z lat 70., 80.  Opowieść
  o życiu codziennym w latach 70., 80.
  Wspomnienia dotyczące codzienności, świąt, wydarzeń miejskich, opis realiów życia w tych czasach.
 3. Moja babcia… Mój dziadek… Ciągle aktywni i młodzi. Portret sercem malowany. Charakterystyka postaci.

Uwaga! Tematy prac podane są dla wszystkich grup wiekowych.
Uczeń dokonuje samodzielnego wyboru tematu zgodnie z tym, jakie są jego zainteresowania
i możliwości.
Każdą pracę można wzbogacić o fotografie czy ksero dokumentów, choć nie jest to konieczne.
Uwaga! Ocena pracy będzie odbywała się w różnych kategoriach wiekowych - osobno dla uczniów szkół podstawowych klas III – IV, V - VI, VII –VIII i osobno dla uczniów szkół ponadpodstawowych zgodnie z podanymi kryteriami.
 
Bohaterowie pracy muszą być postaciami rzeczywistymi, znanymi autorowi osobiście bądź
z opowiadań.
Nie muszą to być osoby żyjące.
 
Zadanie/informacje dla ucznia:
Poszukać informacji, przeprowadzić rozmowy, pozyskać wiedzę na wybrany temat, zgromadzić niezbędny do napisania pracy materiał.
Samodzielnie zredagować pracę konkursową. Wskazana jest współpraca z dorosłymi, bliskimi ucznia.
Przeprowadzić konsultacje z nauczycielem polonistą, wziąć pod uwagę jego sugestie dotyczące zmian. Nanieść poprawki.
Pytania, na które warto odpowiedzieć, pisząc pracę:

 1. Dlaczego zainteresowała Cię historia, którą opowiedziałeś?
 2. Co zaintrygowało Cię w wydarzeniu, o którym pisałeś pracę? Czy było ono pod jakimś względem wyjątkowe?
 3. Jak ważny jest dla Ciebie człowiek, o którym napisałeś swoją pracę?
 4. Czy warto, a może wręcz trzeba utrwalać historię swoich bliskich?

 
Zadania/informacje dla nauczyciela
Zachęcić uczniów do udziału w konkursie, zainteresować jego tematyką.
Zwrócić uwagę na wymagania związane z wybraną formą wypowiedzi.
Wspierać uczniów w przygotowaniu, gromadzeniu materiału do pracy.
Pomóc w zredagowaniu przez ucznia pracy konkursowej w domu, dokonać jej korekty, zasugerować zmiany.
 
 
 
Informacje dotyczące organizacji konkursu:
 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie i nadesłanie pracy.
 2. Uczeń może przesłać tylko jedną pracę: od 2 do 6 stron kartek formatu A4.
 3. Każda praca powinna być opatrzona dowolnie wybranym, unikalnym symbolem wybranym przez autora pracy. Obok należy podać wiek autora.

Symbol umieszczany jest na pracy konkursowej zamiast imienia i nazwiska autora, a także na zamkniętej kopercie dołączonej do pracy, w której powinny znajdować się: imię   i nazwisko autora, wiek, grupa, szkoła, telefon kontaktowy oraz zgoda  rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku na naszej stronie internetowej oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (druki dołączone do regulaminu).

 1. Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres Powiatowego Centrum Edukacji        i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec                 w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2022 r. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
 2. Prace oceniane będą według kryteriów, osobno uczniowie klas III – IV, V - VI, VII –VIII szkół podstawowych, osobno szkoły średnie.
 3. Członkowie PKK czytają, oceniają zgodnie z kryteriami prace, konsultują się i ustalają wyniki przeprowadzonej oceny prac – wyłaniają zwycięzców konkursu.
 4. Informację o konkursie oraz o jego zwycięzcach przekazuje się do szkół biorących udział poczta elektroniczną, a następnie w mediach.

 

 1. Kryteria oceny prac:

- klasy III – VI szkół podstawowych:
A. Treść: (15 punktów)
- ilość zawartych w pracy informacji, celowość ich użycia zgodnie z wybranym tematem, dokładność i barwność narracji, umiejętność dokonywania podsumowań oraz ocen
B. Forma: (3 punkty)
- praca musi zawierać wszystkie charakterystyczne dla wybranej formy wypowiedzi elementy
C. Kompozycja: (3 punkty)
- logiczna, uporządkowana, spójna, zgodna z przyjętą zasadą
D. Język: (4 punkty)
- dopuszczalne 4 błędy językowe
- bogaty i barwny
E. Ortografia: (2 punkty)
- dopuszczalne 2 błędy
F. Interpunkcja: (2 punkty)
- dopuszczalne 4 błędy
- klasy VII-VIII szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe:
A. Treść: (20 punktów)
- świadomość wagi podjętego tematu, ilość zawartych w pracy informacji, celowość ich użycia zgodnie z wybranym tematem, dokładność i barwność narracji, umiejętność zachowania dystansu z jednoczesnym poczuciem humoru, umiejętność dokonywania podsumowań oraz ocen, bogactwo refleksji
B. Forma: (3 punkty)
- praca musi zawierać wszystkie charakterystyczne dla wybranej formy wypowiedzi elementy
C. Kompozycja: (3 punkty)
- logiczna, uporządkowana, spójna, zgodna z przyjętą zasadą
D. Język: (6 punkty)
- dopuszczalne 3 błędy językowe
- bogaty i barwny, podkreślający indywidualny charakter wypowiedzi
E. Ortografia: (2 punkty)
- dopuszczalny 1 błąd
F. Interpunkcja: (2 punkty)
- dopuszczalne 3 błędy
 
 
Powiatowa Komisja Konkursowa
 

 1. PKK jest powoływana przez dyrektora PCEiKK w Bolesławcu.
 2. PKK dokonuje weryfikacji i oceny prac zgodnie z podanymi kryteriami.
 3. Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu ostatecznie zatwierdza wyniki konkursu.
 4. Wyniki zostaną wysłane do szkół pocztą elektroniczną w terminie do 29 marca 2022 r.

 
                                                     NAGRODY
 

 1. Wyłonieni zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc oraz przyznane zostaną wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
 2. Laureaci konkursu oraz wyróżnieni otrzymają Nagrody Starosty Bolesławieckiego
  i Prezydenta Miasta Bolesławca.
 3. Fragmenty najlepszych prac zostaną opublikowane w Roczniku Bolesławiecki oraz                    na stronie PCEiKK w Bolesławcu.
 4. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas gali w czerwcu 2022 r.,                       na której zostaną wręczone nagrody.

 

 
Doradca metodyczny języka polskiego                                                Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu
         Ewa Ołenicz-Bernacka                                                      Katarzyna Reguła                                                         
 
 

Załączniki: 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie