Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

Powiatowy Konkurs z Języka Niemieckiego

...

Powiatowy Konkurs  Języka Niemieckiego 
dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych

 
REGULAMIN KONKURSU

 
§ 1.
Postanowienia wstępne
 

 1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.
 2. Partnerem Konkursu jest Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu.
 3. Konkurs Języka Niemieckiego adresowany jest do wszystkich uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bolesławieckiego.

 
§ 2.
Cele Konkursu
 

 • Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.
 • Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i  systematycznej pracy.
 • Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
 • Wzbogacenie znajomości języka niemieckiego.
 • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych:
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie.
 • Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
 • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury  i języka.
 • Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, kreatywności i twórczego myślenia.
 • Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

 
§ 3.
Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem
 
Treści ujęte w podstawie programowej języka niemieckiego dla szkoły ponadpodstawowej na poziomie podstawowym w klasach I i II: treści leksykalno-gramatyczne, treści realioznawcze (informacje geograficzne, święta i uroczystości, kulinaria, najsłynniejsze zabytki, znane postaci.)
Test zawiera zadania rozwijające kreatywność uczniów i twórcze myślenie.
 
 
§ 4.     
Organizacja i etapy konkursu
 
1. Konkurs prowadzony jest dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych.
2. Uczniowie poszczególnych klas rozwiązują arkusze konkursowe zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym w §3.
3.  Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 • etap szkolny,
 • etap powiatowy.

§ 5.
Harmonogram konkursu
 

Etapy szkolny 24 listopada 2021r.
przesłanie protokołu do PCEiKK                           do 1 grudnia 2021r.
powiatowy 2 marca 2022r.

 
 
§ 6.
Procedura przeprowadzenia konkursu
 

 1. Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora szkoły organizuje przebieg konkursu na etapie szkolnym.
 2. Dyrektor szkoły uzyskuje zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły zbiera i przechowuje oświadczenia rodziców o treści zawartej w załączniku do niniejszego regulaminu.
 3. Szkoły otrzymują test na 2 dni przed etapem szkolnym pocztą elektroniczną i powielają go dla uczestników konkursu.
 4. SKK sprawdza prace uczniów na podstawie klucza odpowiedzi, który szkoła otrzyma pocztą elektroniczną w dniu konkursu.
 5. SKK wypełnia w formie elektronicznej protokół z kwalifikacji uczniów i przekazuje, bądź przesyła elektronicznie skan podpisanego i opieczętowanego dokumentu do PCEiKK na adres: sekretariat@boleslawiec.pceikk.pl w terminie do 1 grudnia 2021 r. do godz. 15.00. Protokół należy wypełnić pismem komputerowym.
 6. Kwalifikacji do etapu powiatowego dokonuje Powiatowa Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora PCEiKK. PKK organizuje przebieg etapu powiatowego oraz informuje szkoły o wynikach konkursu na stronie https://boleslawiec.pceikk.pl/.
 7. Do etapu powiatowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów, jednak nie więcej niż trzy osoby z jednej szkoły.
 8. Jeżeli żaden uczeń nie uzyskał minimum 70% punktów możliwych do zdobycia, do etapu powiatowego kwalifikuje się uczeń z najwyższym wynikiem w danej szkole.
 9. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego ulega  zwiększeniu.
 10. Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu ostatecznie zatwierdza wyniki prac PKK.

 
 
 
§ 7.     
Przebieg konkursu
 
1.Na każdym etapie uczniowie rozwiązują test leksykalno-gramatyczny z uwzględnieniem zadań sprawdzających poziom umiejętności czytania ze zrozumieniem, znajomości funkcji językowych oraz środków językowych. Test obejmuje zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Suma punktów do zdobycia - 50.
2. Czas rozwiązywania zadań (liczony od momentu rozdania arkuszy konkursowych):

 1. etap szkolny – termin: 24 listopada 2021 r., czas trwania: 60 minut,
 2. etap powiatowy – termin: 2 marca 2022 r., miejsce: Zespół Szkół Elektronicznych ul. Tyrankiewiczów 2  Bolesławiec, czas trwania: 90 minut.

§ 8.
Nagrody i wyróżnienia
 

 • Na etapie powiatowym uczniowie otrzymują zaświadczenia o udziale w konkursie.
 • Laureaci etapu powiatowego otrzymują dyplomy i nagrody zakupione przez szkoły.
 • Na wszystkich etapach dopuszczalne są nagrody ufundowane przez sponsorów.

 
 
 
W przypadku braku możliwości organizacji konkursu w formie stacjonarnej, wydany zostanie komunikat Dyrektora PCEiKK w Bolesławcu określający zasady zdalnego przeprowadzania każdego etapu konkursu.
 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie