ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

I.  KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE TERMINY:

 • od 1 czerwca do 23 czerwca 2016 r. kandydaci rejestrują się w systemie (dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat/), wprowadzają swoje dane i przynoszą podania do szkoły pierwszego wyboru:
 • od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. kandydaci składają kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkole pierwszego wyboru;
 • 15 lipca 2016 r. o godz. 12.00 zostanie opublikowana wstępna lista przyjętych;
 • do 19 lipca 2016 r. dla kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do odebrania będą w punkcie naboru skierowania na badanie lekarskie;
 • od 15 lipca  do 26 lipca 2016 do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów (świadectwa i zaświadczenia) oraz dwóch fotografii;
 • 27 lipca 2016 r. o godz. 11.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych oraz lista wolnych miejsc;
 • od 27 lipca do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół w I naborze, składają dokumenty do szkoły dysponującej wolnymi miejscami i biorą udział w rekrutacji uzupełniającej;
 • 30 sierpnia 2016 r. o godz. 15.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych;

II.ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH:

 1. 50 pkt. można uzyskać za wyniki egzaminu gimnazjalnego, Punkty te uzyskasz za wyniki osiągnięte na egzaminie gimnazjalnym.
  1. Liczba punktów procentowych za każdy wynik procentowy z zakresu:
   • części humanistycznej (języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie),
   • części matematyczno- przyrodniczej (matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii),
   • języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  2. Liczba ta jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez 10.
  3. Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.
 2. 40 pkt. można uzyskać za oceny na świadectwie z następujących czterech przedmiotów:
  1. język polski
  2. geografia lub biologia (technik weterynarii)
  3. język obcy (najwyższa ocena na świadectwie spośród ocen ze wszystkich języków obcych)
  4. informatyka
 3. Punkty są obliczane według następujących zasad:
  1. ocena celująca - 10 pkt;
  2. ocena bardzo dobra- 8 pkt;
  3. ocena dobra - 6 pkt;
  4. ocena dostateczna - 4 pkt;
  5. ocena dopuszczająca - 0 pkt.
 4. 10 pkt. można uzyskać za osiągnięcia, w tym:
  1. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 2 pkt
  2. potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim (1 konkurs - 2 pkt, 2 konkursy - 4 pkt, 3 i więcej - 5 pkt);
  3. potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym - ( 1 dyplom - 1 pkt, 2 i więcej - 2 pkt);
  4. inne udokumentowane np.: wolontariat, zaangażowanie na rzecz środowiska szkolnego - 1 pkt

III. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z PODANIEM:

 1. dokumenty potwierdzające osiągnięcia (świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego);
 2. opinia do kształcenia ponadgimnazjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli została wydana)
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (w terminie do dnia 26 lipca 2016 r.);
 4. 2 fotografie
 5. potwierdzenie od pracodawcy o możliwościach realizacji praktyki zawodowej - dot. nauki w zasadniczej szkole zawodowej (wzór zaświadczenia dostępny w szkole);
 6. dokumenty potwierdzające uprawnienie do przyjęcia laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim;

IV. KRYTERIA PRZYJĘCIA

 1. O przyjęciu do wybranej klasy naszej szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata.
 2. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w naszej szkole w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.
 3. Kryteria ex-aequo:
  1. kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
   zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  2. kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:
   wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie
   kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  3. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego
  4. ocena zachowania

 

FOTOTECHNIK