REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH i USŁUGOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 7)
 • Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018r.

 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

 

I.KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE TERMINY:

- od 1 czerwca do 20 czerwca 2018r. kandydaci rejestrują się w systemie (dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat/),

wprowadzają swoje dane i przynoszą podania do szkoły pierwszego wyboru.

- składanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkole pierwszego wyboru od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r.

- 13 lipca 2018r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana wstępna lista przyjętych;

- od 17 lipca 2018r. do odebrania będą w punkcie naboru skierowania na badanie lekarskie dla kandydatów

wstępnie zakwalifikowanych

- od 17 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez

dostarczenie oryginałów (świadectwa i zaświadczenia) oraz dwóch fotografii;

- 26 lipca 2018r. o godz. 11.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych oraz lista wolnych miejsc;

- od 26 lipca do 29 sierpnia 2018r. do godz. 15.00 kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół w I naborze, składają dokumenty do szkoły dysponującej wolnymi miejscami i biorą udział w rekrutacji uzupełniającej,

- 29 sierpnia 2018r. o godz. 15.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych;

 

II.ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH:

 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

 1. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.
 2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) języka polskiego,
 2. b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. c) matematyki,
 4. d) przedmiotów przyrodniczych,
 5. e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:

za oceny wyrażone w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 7. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. w przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. B, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. B i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. B ustawy, przyznaje się 3 punkty.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 2. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 3. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne:
 5. a) wielodzietność rodziny kandydata;
 6. b) niepełnosprawność kandydata;
 7. c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 8. d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 9. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 10. f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 11. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Pierwszeństwo ex aequo określa się na podstawie kopii odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

 

III.WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z PODANIEM:

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia (świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego);

2) opinia do kształcenia ponadgimnazjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli została wydana)

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (w terminie do dnia 25 lipca 2018 r.);

4) 2 fotografie;

5) potwierdzenie od pracodawcy o możliwościach realizacji praktyki zawodowej - dot. nauki w zasadniczej szkole zawodowej (wzór zaświadczenia dostępny w szkole);

6) dokumenty potwierdzające uprawnienie do przyjęcia laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim;a

 

 1. KRYTERIA PRZYJĘCIA

1) O przyjęciu do wybranej klasy naszej szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata.

2) Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w naszej szkole w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

3) Kryteria ex-aequo:

 1. a) Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan

zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej    

 1. b) Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:

wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie

kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.    

 1. c) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego
 2. d) ocena zachowania

 

Dodatkowe informacje

Czy budynek szkoły jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych - nie.

  - Terminy naboru 2018   

 

FOTOTECHNIK