ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

    16 i 17 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu po raz kolejny odbyły się prelekcje nt. środków psychoaktywnych: narkotyków, dopalaczy i alkoholu  pn. „STOP uzależnieniom”.

    Pani Beata Mrozik z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia bolesławieckiego sanepidu w interesującej formie – prezentacja multimedialna, pogadanka, krótkie filmy edukacyjne – przekazała uczniom klas pierwszych wiele cennych informacji o tego typu środkach, przyczynach sięgania po nie, działaniu oraz skutkach  zażywania. Sporo miejsca poświęciła dopalaczom, których stosowanie  jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na brak wiedzy o ich dokładnym składzie chemicznym. Udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy w sytuacji zagrożenia życia człowieka po zażyciu takich substancji jest często nieskuteczne czy wręcz niemożliwe.

    Podczas spotkania był również czas na ćwiczenia praktyczne. Uczniowie chętnie testowali narkogogle i alkogogle – narzędzia edukacyjne symulujące stan po spożyciu narkotyków i alkoholu. Młodzież miała okazję przekonać się, że świat widziany przez  „wirtualne okulary” znacznie odbiega od rzeczywistości. Nawet takie proste zadania jak przejście po linii prostej czy wybranie numeru na telefonie komórkowym okazały się poważnym wyzwaniem dla uczniów biorących udział w ćwiczeniach

    Prelekcje odbyły się w ramach działań profilaktycznych podejmowanych w naszej szkole, a jej głównym celem było uświadomienie uczniom szkodliwości działania substancji psychoaktywnych na zdrowie i życie  człowieka.

 

   22 grudnia uroczyście obchodziliśmy zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Pod kierunkiem Pana Bogdana Biernata, uczniowie klasy 2L przygotowali jasełka. Poszczególne scenki ilustrowane były przepięknymi kolędami. Nastrój świąteczny umocniły wigilie klasowe, które odbyły się po występach artystycznych.

   Wspaniałą atmosferę przenieśliśmy do naszych domów rodzinnych. To był piękny dzień. 

opracował: Jakub Cegiełka

 

Praca dla polskich uczniów/studentów w Niemczech

w okresie wakacji LATO 2017

Informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich uczniów lato 2017.

O zatrudnienie mogą się ubiegać:

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,za wyjątkiem liceów ogólnokształcących, w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" - będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 08.2017r.
 • deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,
 • nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec - otrzymają odmowę),
 • deklarują znajomość języka niemieckiego,
 • kandydaci na dzień podjęcia pracy musza mieć ukończone 18 lat.

 

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2017":
 • wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim,
 • z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem),
 • wydrukowane dwustronnie (na 1 kartce), dokumenty wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone,
 • "Bewerbung 2017" musi być podpisane przez ucznia/studenta na pierwszej stronie;
 • 2 egzemplarze zaświadczenia o wpisie na listę studentów"Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową szkoły/uczelni oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodnie z załączonym wzorem) - jeden egzemplarz stanowi załącznik do dokumentów, a drugi należy zabrać ze sobą do Niemiec i oddać pracodawcy;
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz podpisanego oświadczenia potwierdzającego otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów„Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016";
 • uczniowie/studenci, którzy posiadają prawo jazdy, winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

UWAGA:

 • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami szkoły/uczelni;
 • uczniowie/studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP, nie mogą ubiegać się jednocześnie o pracę bezpośrednio u pracodawcy, a także bezpośrednio przez W takich przypadkach podania zostaną odrzucone przez ZAV;
 • uczniowie/studenci posiadający pracodawcę niemieckiego, który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji, powinni ubiegać się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego, czyli nie powinni brać udziału w tym naborze;
 • oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość uczniów/studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

 • dokumenty bez pieczęci szkoły/uczelni,
 • dokumenty z zeskanowaną / skopiowaną pieczęcią szkoły/uczelni,
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i pieczęcią szkoły/uczelni,
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem,
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieciach gastronomicznych (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle,
 • czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze, wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach uczniowie/studenci powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie,
 • uczeń/student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia,
 • po przyjeździe do Niemiec uczeń/student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta,
 • ponieważ uczniowie/studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby,
 • koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi uczeń/student, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia uczniowi/studentowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu, w branżach takich jak rolnictwo czy gastronomia, pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne),
 • uczniowie/studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt,

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy, lecz jedynie zbiera formularze zgłoszeniowe, które są udostępniane niemieckim pracodawcom.

Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich.

Złożenie dokumentów i ich przekazanie stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla uczniów/studentów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2017r..

Osoba ma prawo wyboru oferty. Otrzymanie oferty nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom ucznia/studenta, zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

Termin składania podań: do 16 stycznia 2017 r. do godz. 15:00 w Wałbrzychu, Wrocławiu i Jeleniej Górze oraz do godz. 14:00 w Legnicy.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Dokumenty muszą wpłynąć do urzędu do 16 stycznia 2017 r. (decyduje data wpływu). Miejsce składania podań za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia we Wrocławiu al. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław

z dopiskiem: „nabór do pracy wakacyjnej w Niemczech"

Osobiście:

Wałbrzych:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5b 58-306 Wałbrzych

Doradcy EURES pokój 301 (III piętro) w godz. 7:30-15:00

Wrocław:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia we Wrocławiu al. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław

Doradcy EURES pokój 521 (V piętro) w godz. 7:30-15:00

Legnica:  

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia w Legnicy pl. Słowiański 1 59-220 Legnica

Doradca EURES pokój 531 (V piętro) w godz. 8:30-14:00

Jelenia Góra:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia w Jeleniej Górze al. Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra

Doradcy EURES pokój 101 (I piętro) w godz. 7:30-15:00

 

 

 

 

     Z myślą o bezpieczeństwie w szkołach wojewoda dolnośląski zaakceptował „Koncepcję działań prewencyjnych (…) w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym pod nazwą ALFA”.

   W ramach tego projektu,  21 grudnia 2016 roku młodszy aspirant Adrian Jakubowicz z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu przeprowadził w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych  szkolenie instruktażowe z wykorzystaniem filmu, który pokazywał wtargnięcie uzbrojonego napastnika do szkoły.

   Młodzież otrzymała konkretne wskazówki prawidłowych zachowań w sytuacji ataku terrorystycznego. Omówiono szczegółowo sposób alarmowania, ewakuacji oraz udzielenia pomocy rannym.

     Podobne szkolenie przeszli również nauczyciele. Czy terroryzm zagraża polskiej szkole? Wierzymy, że nie, jednak musimy być przygotowani, aby móc obronić się przed nagłym atakiem, a dzięki takim spotkaniom stajemy się bardziej świadomi    i co za tym idzie bezpieczniejsi.

      Organizatorką tego ważnego szkolenia była pani Małgorzata Warwas-Rupp – pedagog szkolny.

 

 

   

Joanna Marcinkowska w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej! 

   61 uczniów ze wszystkich regionów Polski – tylu uczestników zakwalifikowało się do finału IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. W tym gronie znalazła się Joanna Marcinkowska z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu. W walce o finał pokonała blisko 8 tys. osób.

   W IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej wystartowało w tym roku aż 7806 uczestników. Po I turze zostało już tylko 712 osób. Z tej grupy w etapie okręgowym wyłoniono 61 najlepszych młodych logistyków z całego kraju, którzy wykazali się największą wiedzą. Znalazła się wśród nich Joanna Marcinkowska z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu. Uczennica III klasy technikum w II etapie zdobyła 32 punkty i osiągnęła jeden z najlepszych wyników w skali kraju.

   W tym roku w II etapie próg kwalifikacyjny gwarantujący awans do finału wynosił 24 punkty na 48 możliwych do zdobycia. Poziom trudności podnosiła forma sprawdzenia wiedzy, czyli test wielokrotnego wyboru. Młodym logistykom najwięcej trudności sprawiło pytanie nr 8, dotyczące skrótów w systemach informatycznych. Najłatwiejsze pytanie sprawdzało natomiast wiedzę z zakresu kodów kreskowych – poprawnie odpowiedziało na nie aż 69% olimpijczyków.

   Teraz IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna wkracza w decydującą fazę – uczniowie rozpoczęli przygotowania do wielkiego finału, który odbędzie się 3 marca w Poznaniu. 61 uczestników będzie walczyć o miano najlepszego młodego logistyka w kraju. Nazwisko zwycięzcy poznamy 31 marca, podczas uroczystej gali wręczenia nagród. W obecności przedstawicieli najważniejszych przedsiębiorstw z branży TSL, nauczycieli, wykładowców WSL, rodziców oraz dziennikarzy dowiemy się kto najlepiej rozwiązał zadania problemowe, sprawdzające nie tylko wiedzę, ale również umiejętność jej wykorzystania w codziennych, zawodowych wyzwaniach. Pula nagród to m.in. bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, wartościowe nagrody rzeczowe, zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz staże w branżowych przedsiębiorstwach.

   Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna po raz pierwszy odbyła się w 2008 roku. Od tego czasu systematycznie wzrasta liczba uczestników i startujących szkół. W edycji 2016/2017 swoich sił próbowało 7806 osób, repezentujących 316 placówek edukacyjnych. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem sprawują Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. Działania związane z edukacją i promowaniem młodych talentów wspierają również wiodące przedsiębiorstwa z branży TSL. Sponsorami złotymi Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej są firmy: IMPERIAL Logistics, Grupa Wędzikowski, DPD Polska, JAS-FBG, MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski, Dachser, STILL, Transics International, TimoCom. Sponsorzy srebrni to: PKN EPAL, DHL Parcel, PEKAES. Partnerem Olimpiady jest TSLogistic.

   Patroni medialni IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej to: Głos Wielkopolski, Warehouse Monitor, Transport Manager, Polska Gazeta Transportowa, Logistyka a Jakość, Transport i Spedycja, Nowoczesny Magazyn, Eurologistics, log24.pl, Logistyka.net.pl, Top Logistyk, Magazynowanie i Dystrybucja, logistyczny.com, TSL Biznes, Pracujwlogistyce.pl, Spedycje.pl, Forumtransportu.pl, Transportet.pl, etransport.pl, prawoilogistyka.pl, Młodzilogistycy.pl, Uczelnie.pl, dlaStudenta.pl, Uczelnie.net, Kierunki.net i Edukacja.net.

 

FOTOTECHNIK