Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest dokumentem opisującym w sposób całościowy wszystkie działania i treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, które realizowane są w szkole.

     Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych powstał w oparciu o dokumenty prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w naszej szkole.

Wykaz aktów prawnych i najważniejsze ich zapisy:

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r (DzU 1997 nr 78, poz, 483 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 poz. 1943, 1954, 1985 i 20169 oraz z 2017r. poz. 60,949 i 1292).

3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz U. z 2017r. poz. 1189)

4) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

5) Konwencja o Prawach Dziecka.

6) Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dn. 26 października 1982 r. - Dz.U. Nr 35 poz. 230 (t.j. z 2016r.

poz. 487)

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. (Dz.U. z dnia 23 czerwca 2016r. poz. 895) w sprawie podstawy progiamowej wychowania przedszkolnego oia^ kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017r. poz. 356)

 

 

 Pełna treść dokumentu w wersji PDF  

 

 

FOTOTECHNIK