ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

    

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu semestr I 2016/2017

Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. W roku szkolnym 2016/17 udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z naszego planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu i taką działalność najlepiej widać patrząc na to, co udało się zrealizować.

W pierwszym semestrze udało nam się zrealizować wszystkie zadania wynikające z planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu samorządu uczniowskiego.

Wszystkie zadania i wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych.

Październik:

*Odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego i wybory

na nowego opiekuna samorządu uczniowskiego w wyniku

których: przewodniczącym samorządu uczniowskiego został Maciej Hyjek z 2W,

pierwszym zastępcą Jakub Cegiełka z 1LA, drugim zastępcą Daniel Lasko 2L,

a sekretarzem samorządu Dominika Korszeń 2L

opiekunem samorządu został nauczyciel: Dariusz Rataj

 • Został opracowany plan pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • Dokonano przydziału funkcji w nowej Radzie Samorządu,
 • 10.2016 Został przygotowany apel z okazji Święta Edukacji Narodowej
 • 10.2016 Realizacja zdjęć pamiątkowych przez fotografa
 • 10.2016 Zostały przygotowane obchody Halloween z różnymi konkursami

Listopad :

 • 11.2016 Został przygotowany apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
 • 11.2016 Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego Grudzień:
 • 12.2016 Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego , a także propagowanie Światowego Dnia AIDS
 • 12.2016 Została przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecz projektu „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" Za zebrane pieniądze zostały zakupione paczki żywnościowe, które pojechały na Ukrainę.
 • 12.2016 - Zostały przygotowane obchody Dnia Świętego Mikołaja. W tym dniu mikołaj rozdawał cukierki wszystkim 'grzecznym dzieciom'

Również zorganizowano konkurs wraz z p. Katarzyną Krukar na najładniejszy stroik adwentowy oraz na najładniejszą kartkę świąteczną.

 • 12.2016 Została przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecA, „Schroniska w Przylasku".Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby zwierząt

*22.12.2016 Zostały Przygotowane Jasełka Bożonarodzeniowe pod przewodnictwem p. Bogdana Biernata i wigilie klasowe

Styczeń:

*26.01.2017 Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego, na którym zostały omówione sprawy bieżące.

*27.01.2017 Została zorganizowana akcja dla pogorzelców z Ołoboku. Wszystkie zebrane fundusze oraz artykuły szkolne zostały niezwłocznie przekazane rodzinie.

Na zakończenie chcemy podziękować Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Radzie Rodziców, Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego i wszystkim uczniom biorącym udział w pracach samorządu za życzliwość, zrozumienie i dobre słowa

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

2016/2017

Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 polegała na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły, a także organizacji uroczystości szkolnych. Na początku września wyłonieni zostali kandydaci do Samorządu Uczniowskiego, następnie przygotowana została kampania wyborcza przed, mającymi się odbyć w połowie miesiąca, wyborami do Samorządu Uczniowskiego. 23 września 2016 roku przeprowadzono demokratyczne wybory, w wyniku których wybrano, a następnie przedstawiono skład Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym SU został :Maciej Hyjek klasa 2W, Wiceprzewodniczącymi SU Jakub Cegiełka klasa 1LA , Daniel Lasko 2L, Sekretarzem SU :Dominika Korszeń 2L. Opiekunem samorządu został nauczyciel : Dariusz Rataj . W trakcie spotkań z przedstawicielami uczniów został opracowany, a następnie sprawdzony i zatwierdzony przez pana Dyrektora Wiesława Stefanika plan pracy SU w roku szkolnym 2016/2017

W I semestrze SU pracował zgodnie z planem pracy, zrealizowane zostały

następujące zadania:

Październik:

 • 10.2016 Został przygotowany apel z okazji Święta Edukacji Narodowej
 • 10.2016 Realizacja zdjęć pamiątkowych przez fotografa*28.10.2016 Zostały przygotowane obchody Halloween z różnymi konkursamiListopad:

*10.11.2016 Został przygotowany apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

*16.11.2016 Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego pod

przewodnictwem pana Dyrektora

Grudzień:

*01.12.2016 Zostały przygotowane obchody Światowego Dnia AIDS

*04.12.2016 Została przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecz projektu

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Za zebrane pieniądze zostały

zakupione paczki żywnościowe, które pojechały na Ukrainę.

*06.12.2016 - Zostały przygotowane obchody Dnia Świętego Mikołaja. W tym

dniu mikołaj rozdawał cukierki wszystkim 'grzecznym dzieciom'

Również zorganizowano konkurs wraz z p. Katarzyną Krukar na najładniejszy

stroik adwentowy oraz na najładniejszą kartkę świąteczną.

*06.12.2016 Została przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecz

„Schroniska w Przylasku".Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na artykuły

spożywcze i przemysłowe na potrzeby zwierząt

*22.12.2016 Zostały Przygotowane Jasełka Bożonarodzeniowe pod przewodnictwem p. Bogusława Biernata i wigilie klasowe

Przez cały pierwszy semestr roku szkolnego 2016 / 2017 członkowie Samorządu Uczniowskiego rzetelnie i twórczo pracowali. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się zrealizować znaczną większość przyjętych założeń.

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 samorząd uczniowski w naszej szkole zorganizował lub współorganizował następujące akcje.

Styczeń:

*5.01.2017 r Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego na , którym Przewodniczący SU odwołał Daniela Lasko z funkcji Wiceprzewodniczącego SU i Dominikę Korszeń z funkcji Sekretarza SU. Powód odwołania , brak angażowania się w pracę SU

*24.01.2017 r Zostały Przygotowane Obchody 140 rocznicy urodzin Bolesława

Leśmiana pod przewodnictwem p. Małgorzaty Orzoł

*27.01.2017 r Została Przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecz

mieszkańców z Ołoboku , którym spalił się dom.

Luty:

*08.02.2017 r. Została przeprowadzona akcja ulotkowa „Pomóżmy Dominice- Absolwentce Naszej Szkoły" pod przewodnictwem p. Marty Wojciechowskiej *10.02.2017 r. Została zorganizowana Poczta Walentynkowa Marzec:

*01.03.2017 r Została przeprowadzana akcja ulotkowa „ Dzień Żołnierzy Niezłomnych"

*02.03.2017 r Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego na którym został podsumowany I semestr

*03.03.2017 r Samorząd Uczniowski wziął udział w Konferencji poświęconej obchodom „ Dnia Żołnierzy Niezłomnych" w BOK -MCC ,gdzie przedstawiciel samorządu udzielił krótkiej prelekcji na temat „Patriotyzmu w życiu młodego człowieka"

*08.03.2017 r Zostały przygotowanie obchody Dnia Kobiet. W tym dniu Samorząd Uczniowski rozdawał słodkie upominki dla Pań z naszej szkoły. *20.03.2017 r. Zostały przygotowane obchody „Dnia Wiosny" pod przewodnictwem p. Justyny Janczewskiej i klasy 2HL Kwiecień:

*04.04.2017 r Został przygotowany Apel z okazji „12 rocznicy śmierci Jana Pawła II"

*26.04.2017 r Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego pod przewodnictwem p. Dyrektora *27.04.2017 r Został przygotowany Apel z okazji „ Konstytucji 3 Maja" Maj:

*12.05.201y r Została zorganizowana prelekcja pdt „Totalitaryzm w współczesnym świecie" pod przewodnictwem pana Tadeusza Łasica Czerwiec:

*06.06.2017 r Została przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecz „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia".Zebrane pieniądze zostały przekazane wolontariuszom .

*23.06.2017 r Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Akcje prowadzone w ciągu całego roku szkolnego:

*Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych i innych przepisów zawartych w statucie szkoły ,

*Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach Samorządu Uczniowskiego umożliwiające wyrażanie opinii oraz realizację pomysłów uczniowskich,

*Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i poszczególnych klas, doraźne przygotowywanie plakatów, plansz informujących o przeprowadzonych akcjach (np. charytatywnych), czy też organizowanych imprezach,

* Dbanie o estetykę korytarzy szkolnych gazetki, plakaty *Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym *Współpraca z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami, innymi nauczycielami, pracownikami szkoły oraz Radą Rodziców. *Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,

Wnioski do dalszej pracy:

*Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły i klasy

*Spróbować „obudzić" społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci na propozycje samorządu uczniowskiego.

*Rozbudzenie w młodzieży ich kreatywności zainspirowanie do wychodzenia z własnymi inicjatywami, propozycjami i pomysłami. *Wzmocnienie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności młodzieży, aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły

Na zakończenie chcemy podziękować Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Radzie Rodziców, Opiekunom Samorządu Uczniowskiego i wszystkim uczniom biorącym udział w pracach samorządu za życzliwość, zrozumienie i dobre słowo.

        W dniu 3 grudnia 2016 r.  współorganizowaliśmy Zabawę Mikołajkową dla zuchów i harcerzy hufca ZHP Bolesławiec. Dzień minął na grach, pląsach i zabawie. Cudowną atmosferę uwieńczyło przybycie wielce oczekiwanego  Mikołaja.
        Zuchy i harcerze zaprosili gościa do wspólnej zabawy , która zakończyła się wręczeniem słodkich prezentów dla wszystkich uczestników. Z ciężkim sercem pożegnaliśmy wspaniałego przybysza i tym samym rozpoczęliśmy odliczanie do kolejnej zabawy w przyszłym roku. laughing
 
 
Dariusz Rataj
 
       Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu zaprosił całą społeczność szkolną aby poddała się atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i przygotowała paczki dla Polonii w ramach akcji Kuratorium dolnośląskiego i Telewizji Wrocław "Paczki na Kresy".
W ramach akcji zebrano nie tylko słodycze lecz również zabawki, gry , książki, przybory papiernicze.
       Wszystko skrzętnie zapakowano i przekazano koordynatorowi akcji z terenu Bolesławca
Pani Barbarze Smoleńskiej.
Dziękujemy za czynny udział uczniów szkoły i ich wielkie .
 
 
 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Maciej Hyjek, zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Jakub Cegiełka.
 
 
 

W czwartek, 10 listopada 2016 roku, Uczniowie naszej szkoły niezwykle uroczyście odchodzili 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To wyjątkowy czasz dla wszystkich Polek i Polaków. Samorząd Uczniowski przygotował przedstawienie pt: „Droga do wolności”, z niego dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy. Organizatorzy zaprezentowali film „Jak powstawało państwo Polskie”. Program artystyczny dostarczył widzom wiele wzruszeń. Społeczność uczniowska brała udział czynnie w uroczystości, śpiewała z organizatorami pieśni patriotyczne. Uroczysta atmosfera towarzyszyła wszystkim jeszcze długo.

W dniu 28.10.2016 Samorząd Uczniowski zorganizował nietypową imprezę szkolną, jaką było „Święto Halloween”. Podczas imprezy odbyło się  wiele konkursów,  takie jak: największa i najbardziej budząca strach w oczach dynia, straszna historia mrożąca krew w żyłach, plakaty poświęcone tematyce święta Halloween, oraz liczne, różnorodne i ciekawe przebrania kostiumowe. Nie zabrakło przy tym ogromnej zabawy i rywalizacji pomiędzy klasami. Pierwsze miejsce za ogrom pracy jaki włożyła w przygotowanie się do tej imprezy, zajęła klasa I FH . Drugie miejsce klasa 4LB, a trzecie klasa 2W.

Gratulujemy Serdecznie !

W dniu 29.10.2015 r. Samorząd Uczniowski uczcił‚ anglosaskie Ś›wię™to Halloween, organizują…c imprezę™ dla wszystkich uczniów. Podczas imprezy uczniowie zaprezentowali: przebranie na Hallweenn, przebranie Ś›wię™tego, najzabawniejsze dynie, wykonywali origami na czas. Ponadto przygotowali historie o tym Ś›wię™cie. Najlepiej zaprezentowała się i wygrał‚a klasa II L. 

Serdecznie gratulujemy!

W bieżącym roku szkolnym został wybrany  Samorzą…d Uczniowski  w następującym składzie

 • przewodniczą…ca - Aleksandra Turecka
 • zastę™pcy - Martyna Orł‚owska, Sara Ɔwik

Dnia 1.12.2014 r. Samorząd Uczniowski postanowił przeprowadzić akcję na temat walki z AIDS. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić‡ wszystkim uwagę i zachęcić‡ do systematycznego badania się w tym kierunku. Pamiętajmy, że dzę™ki wcześniejszemu wykryciu tego wirusa mamy większe szanse na wyzdrowienie!

W dniu 30.10.2014 r. Samorząd Uczniowski postanowił uczcić obchody anglosaskiego Święta Halloween organizując imprezę dla wszystkich uczniów. Podczas zabaw uczniowie mieli okazję do zaprezentowania najstraszniejszego stroju oraz najlepszego przebrania Świętego. Dla wygranych przygotowane były nagrody, które dodatkowo zmobilizowały klasy do walki.

 

FOTOTECHNIK