Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu semestr I 2016/2017

Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. W roku szkolnym 2016/17 udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z naszego planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu i taką działalność najlepiej widać patrząc na to, co udało się zrealizować.

W pierwszym semestrze udało nam się zrealizować wszystkie zadania wynikające z planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu samorządu uczniowskiego.

Wszystkie zadania i wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych.

Październik:

*Odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego i wybory

na nowego opiekuna samorządu uczniowskiego w wyniku

których: przewodniczącym samorządu uczniowskiego został Maciej Hyjek z 2W,

pierwszym zastępcą Jakub Cegiełka z 1LA, drugim zastępcą Daniel Lasko 2L,

a sekretarzem samorządu Dominika Korszeń 2L

opiekunem samorządu został nauczyciel: Dariusz Rataj

 • Został opracowany plan pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • Dokonano przydziału funkcji w nowej Radzie Samorządu,
 • 10.2016 Został przygotowany apel z okazji Święta Edukacji Narodowej
 • 10.2016 Realizacja zdjęć pamiątkowych przez fotografa
 • 10.2016 Zostały przygotowane obchody Halloween z różnymi konkursami

Listopad :

 • 11.2016 Został przygotowany apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
 • 11.2016 Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego Grudzień:
 • 12.2016 Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego , a także propagowanie Światowego Dnia AIDS
 • 12.2016 Została przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecz projektu „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" Za zebrane pieniądze zostały zakupione paczki żywnościowe, które pojechały na Ukrainę.
 • 12.2016 - Zostały przygotowane obchody Dnia Świętego Mikołaja. W tym dniu mikołaj rozdawał cukierki wszystkim 'grzecznym dzieciom'

Również zorganizowano konkurs wraz z p. Katarzyną Krukar na najładniejszy stroik adwentowy oraz na najładniejszą kartkę świąteczną.

 • 12.2016 Została przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecA, „Schroniska w Przylasku".Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby zwierząt

*22.12.2016 Zostały Przygotowane Jasełka Bożonarodzeniowe pod przewodnictwem p. Bogdana Biernata i wigilie klasowe

Styczeń:

*26.01.2017 Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego, na którym zostały omówione sprawy bieżące.

*27.01.2017 Została zorganizowana akcja dla pogorzelców z Ołoboku. Wszystkie zebrane fundusze oraz artykuły szkolne zostały niezwłocznie przekazane rodzinie.

Na zakończenie chcemy podziękować Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Radzie Rodziców, Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego i wszystkim uczniom biorącym udział w pracach samorządu za życzliwość, zrozumienie i dobre słowa

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

2016/2017

Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 polegała na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły, a także organizacji uroczystości szkolnych. Na początku września wyłonieni zostali kandydaci do Samorządu Uczniowskiego, następnie przygotowana została kampania wyborcza przed, mającymi się odbyć w połowie miesiąca, wyborami do Samorządu Uczniowskiego. 23 września 2016 roku przeprowadzono demokratyczne wybory, w wyniku których wybrano, a następnie przedstawiono skład Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym SU został :Maciej Hyjek klasa 2W, Wiceprzewodniczącymi SU Jakub Cegiełka klasa 1LA , Daniel Lasko 2L, Sekretarzem SU :Dominika Korszeń 2L. Opiekunem samorządu został nauczyciel : Dariusz Rataj . W trakcie spotkań z przedstawicielami uczniów został opracowany, a następnie sprawdzony i zatwierdzony przez pana Dyrektora Wiesława Stefanika plan pracy SU w roku szkolnym 2016/2017

W I semestrze SU pracował zgodnie z planem pracy, zrealizowane zostały

następujące zadania:

Październik:

 • 10.2016 Został przygotowany apel z okazji Święta Edukacji Narodowej
 • 10.2016 Realizacja zdjęć pamiątkowych przez fotografa*28.10.2016 Zostały przygotowane obchody Halloween z różnymi konkursamiListopad:

*10.11.2016 Został przygotowany apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

*16.11.2016 Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego pod

przewodnictwem pana Dyrektora

Grudzień:

*01.12.2016 Zostały przygotowane obchody Światowego Dnia AIDS

*04.12.2016 Została przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecz projektu

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Za zebrane pieniądze zostały

zakupione paczki żywnościowe, które pojechały na Ukrainę.

*06.12.2016 - Zostały przygotowane obchody Dnia Świętego Mikołaja. W tym

dniu mikołaj rozdawał cukierki wszystkim 'grzecznym dzieciom'

Również zorganizowano konkurs wraz z p. Katarzyną Krukar na najładniejszy

stroik adwentowy oraz na najładniejszą kartkę świąteczną.

*06.12.2016 Została przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecz

„Schroniska w Przylasku".Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na artykuły

spożywcze i przemysłowe na potrzeby zwierząt

*22.12.2016 Zostały Przygotowane Jasełka Bożonarodzeniowe pod przewodnictwem p. Bogusława Biernata i wigilie klasowe

Przez cały pierwszy semestr roku szkolnego 2016 / 2017 członkowie Samorządu Uczniowskiego rzetelnie i twórczo pracowali. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się zrealizować znaczną większość przyjętych założeń.

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 samorząd uczniowski w naszej szkole zorganizował lub współorganizował następujące akcje.

Styczeń:

*5.01.2017 r Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego na , którym Przewodniczący SU odwołał Daniela Lasko z funkcji Wiceprzewodniczącego SU i Dominikę Korszeń z funkcji Sekretarza SU. Powód odwołania , brak angażowania się w pracę SU

*24.01.2017 r Zostały Przygotowane Obchody 140 rocznicy urodzin Bolesława

Leśmiana pod przewodnictwem p. Małgorzaty Orzoł

*27.01.2017 r Została Przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecz

mieszkańców z Ołoboku , którym spalił się dom.

Luty:

*08.02.2017 r. Została przeprowadzona akcja ulotkowa „Pomóżmy Dominice- Absolwentce Naszej Szkoły" pod przewodnictwem p. Marty Wojciechowskiej *10.02.2017 r. Została zorganizowana Poczta Walentynkowa Marzec:

*01.03.2017 r Została przeprowadzana akcja ulotkowa „ Dzień Żołnierzy Niezłomnych"

*02.03.2017 r Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego na którym został podsumowany I semestr

*03.03.2017 r Samorząd Uczniowski wziął udział w Konferencji poświęconej obchodom „ Dnia Żołnierzy Niezłomnych" w BOK -MCC ,gdzie przedstawiciel samorządu udzielił krótkiej prelekcji na temat „Patriotyzmu w życiu młodego człowieka"

*08.03.2017 r Zostały przygotowanie obchody Dnia Kobiet. W tym dniu Samorząd Uczniowski rozdawał słodkie upominki dla Pań z naszej szkoły. *20.03.2017 r. Zostały przygotowane obchody „Dnia Wiosny" pod przewodnictwem p. Justyny Janczewskiej i klasy 2HL Kwiecień:

*04.04.2017 r Został przygotowany Apel z okazji „12 rocznicy śmierci Jana Pawła II"

*26.04.2017 r Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego pod przewodnictwem p. Dyrektora *27.04.2017 r Został przygotowany Apel z okazji „ Konstytucji 3 Maja" Maj:

*12.05.201y r Została zorganizowana prelekcja pdt „Totalitaryzm w współczesnym świecie" pod przewodnictwem pana Tadeusza Łasica Czerwiec:

*06.06.2017 r Została przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecz „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia".Zebrane pieniądze zostały przekazane wolontariuszom .

*23.06.2017 r Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Akcje prowadzone w ciągu całego roku szkolnego:

*Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych i innych przepisów zawartych w statucie szkoły ,

*Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach Samorządu Uczniowskiego umożliwiające wyrażanie opinii oraz realizację pomysłów uczniowskich,

*Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i poszczególnych klas, doraźne przygotowywanie plakatów, plansz informujących o przeprowadzonych akcjach (np. charytatywnych), czy też organizowanych imprezach,

* Dbanie o estetykę korytarzy szkolnych gazetki, plakaty *Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym *Współpraca z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami, innymi nauczycielami, pracownikami szkoły oraz Radą Rodziców. *Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,

Wnioski do dalszej pracy:

*Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły i klasy

*Spróbować „obudzić" społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci na propozycje samorządu uczniowskiego.

*Rozbudzenie w młodzieży ich kreatywności zainspirowanie do wychodzenia z własnymi inicjatywami, propozycjami i pomysłami. *Wzmocnienie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności młodzieży, aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły

Na zakończenie chcemy podziękować Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Radzie Rodziców, Opiekunom Samorządu Uczniowskiego i wszystkim uczniom biorącym udział w pracach samorządu za życzliwość, zrozumienie i dobre słowo.

 

FOTOTECHNIK