1

Rozpoczęcie rocznych zajęć‡ dydaktyczno-wychowawczych

1 wrześ›nia 2015 r

2

Diagnoza wiedzy uczniów klas pierwszych

do 30 wrześ›nia 2015

3

Zebrania z rodzicami uczniów

wrzesień„, listopad,
styczeń, kwiecień„

4

Drzwi otwartej szkoł‚y

listopad 2015 r
kwiecień 2016 r.

5

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2015 r

6

Ferie zimowe

1 - 14 lutego 2016 r

7

Diagnoza przyrostu wiedzy ucznióww w klasach I, II, III technikum

kwiecień„ 2016 r

8

Wiosenna przerwa świą…teczna

24 - 29 marzec 2016 r

10

Zakończenie zajęć‡ w klasach programowo najwyższych technikum

29 kwietnia 2016 r

12

Zakoń„czenie rocznych zajęć‡ dydaktyczno - wychowawczych

24 czerwca 2016 r

13

Ferie letnie

od 25 czerwca 2016 r

14

EGZAMIN MATURALNY

 • część pisemna

- ję™zyk polski - poziom podstawowy i poziom rozszerzony
- matematyka - poziom podstawowy
- ję™zyk angielski - poziom podstawowy i poziom rozszerzony
- matematyka - poziom rozszerzonyy
- wos - pozom rozszerzony
- biologia - poziom rozszerzony
- ję™zyk niemiecki - poziom podstawowy i poziom rozszerzony
- geografia - poziom rozszerzony

 • część‡ ustna - formuł‚a do 2014 r.
 • część‡ ustna - formuł‚a od 2015 r.

 

4- 26 maja maja 2016 r.

4 maja 2016 r. 
5 maja 2016 r
6 maja 2016 r.
9 maja 2016 r.
10 maja 2016 r.
11 maja 2016 r.
12 maja 2016 r.
13 maja 2016 r.

od 4 do 27 maja 2016 r
do 9 do 21 maja 2016 r.

15

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE w ZAWODZIE

 • etap pisemny
  A.18, A.22, A.30, A.31, A.32, R.09, R.11, T.06
 • etap praktyczny 
  A.30, A.31, A.32, R.09,
  A.22
  R.11
 • etap pisemny
  A.18, A.31, , R.10, T.06
 • etap praktyczny|
  A.31
  A.18, R.10, T.0614 stycznia 2016 r.

15 stycznia 2016 r.
21 stycznia 2016 r
23 stycznia 2016 r.


17 czerwca 2016 r.

23 czerwca 2016 r,
od 30 maja do 4 lipca 2016 r.

15

EGZAMIN POTWIERDZAJ„ĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • etap pisemny
 • etap praktyczny dla absolwentów technikum20 czerwca 2016 r
21 - 22 czerwca 2016 r.


16
EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

- część‡ pisemna 
- część ustna

 

23 sierpnia 2016 r
24 - 26 sierpnia 2016 r.

17

Egzaminy poprawkowe i przygotowanie do roku szkolnego 2016/2017

24 - 31 sierpnia 2016 r 

18

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r

19

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

15 stycznia 2016 r.
16 stycznia 2016 r.

2 maja 2016 r.
6 maja 2016 r.

 

FOTOTECHNIK