Notice: Trying to get property of non-object in /home/zshiu/domains/zshiu.boleslawiec.pl/public_html/templates/favourite/index.php on line 18
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu

Praca dla polskich uczniów/studentów w Niemczech

w okresie wakacji LATO 2017

Informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich uczniów lato 2017.

O zatrudnienie mogą się ubiegać:

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,za wyjątkiem liceów ogólnokształcących, w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" - będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 08.2017r.
 • deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,
 • nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec - otrzymają odmowę),
 • deklarują znajomość języka niemieckiego,
 • kandydaci na dzień podjęcia pracy musza mieć ukończone 18 lat.

 

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2017":
 • wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim,
 • z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem),
 • wydrukowane dwustronnie (na 1 kartce), dokumenty wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone,
 • "Bewerbung 2017" musi być podpisane przez ucznia/studenta na pierwszej stronie;
 • 2 egzemplarze zaświadczenia o wpisie na listę studentów"Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową szkoły/uczelni oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodnie z załączonym wzorem) - jeden egzemplarz stanowi załącznik do dokumentów, a drugi należy zabrać ze sobą do Niemiec i oddać pracodawcy;
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz podpisanego oświadczenia potwierdzającego otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów„Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016";
 • uczniowie/studenci, którzy posiadają prawo jazdy, winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

UWAGA:

 • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami szkoły/uczelni;
 • uczniowie/studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP, nie mogą ubiegać się jednocześnie o pracę bezpośrednio u pracodawcy, a także bezpośrednio przez W takich przypadkach podania zostaną odrzucone przez ZAV;
 • uczniowie/studenci posiadający pracodawcę niemieckiego, który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji, powinni ubiegać się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego, czyli nie powinni brać udziału w tym naborze;
 • oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość uczniów/studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

 • dokumenty bez pieczęci szkoły/uczelni,
 • dokumenty z zeskanowaną / skopiowaną pieczęcią szkoły/uczelni,
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i pieczęcią szkoły/uczelni,
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem,
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieciach gastronomicznych (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle,
 • czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze, wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach uczniowie/studenci powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie,
 • uczeń/student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia,
 • po przyjeździe do Niemiec uczeń/student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta,
 • ponieważ uczniowie/studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby,
 • koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi uczeń/student, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia uczniowi/studentowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu, w branżach takich jak rolnictwo czy gastronomia, pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne),
 • uczniowie/studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt,

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy, lecz jedynie zbiera formularze zgłoszeniowe, które są udostępniane niemieckim pracodawcom.

Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich.

Złożenie dokumentów i ich przekazanie stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla uczniów/studentów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2017r..

Osoba ma prawo wyboru oferty. Otrzymanie oferty nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom ucznia/studenta, zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

Termin składania podań: do 16 stycznia 2017 r. do godz. 15:00 w Wałbrzychu, Wrocławiu i Jeleniej Górze oraz do godz. 14:00 w Legnicy.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Dokumenty muszą wpłynąć do urzędu do 16 stycznia 2017 r. (decyduje data wpływu). Miejsce składania podań za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia we Wrocławiu al. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław

z dopiskiem: „nabór do pracy wakacyjnej w Niemczech"

Osobiście:

Wałbrzych:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5b 58-306 Wałbrzych

Doradcy EURES pokój 301 (III piętro) w godz. 7:30-15:00

Wrocław:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia we Wrocławiu al. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław

Doradcy EURES pokój 521 (V piętro) w godz. 7:30-15:00

Legnica:  

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia w Legnicy pl. Słowiański 1 59-220 Legnica

Doradca EURES pokój 531 (V piętro) w godz. 8:30-14:00

Jelenia Góra:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia w Jeleniej Górze al. Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra

Doradcy EURES pokój 101 (I piętro) w godz. 7:30-15:00

 

 

 

 

FOTOTECHNIK