Kto wymyślił szkołę?  "Szkołę™ mógł‚ wymyślić‡ tylko ten, komu radość sprawia drę™czenie dzieci i mł‚odzieży" - słyszy si™ę czę™sto narzekania uczniów, którym nauka idzie jak po grudzie. Niestety, nieznane jest do dziś imię™ "wynalazcy" szkoł‚y, chociaż historycy oś›wiaty znają… pokaźną… liczbę™ jej reformatorów. Nie ulega natomiast wątpliwoś›ci, że należy do najstarszych instytucji na świecie, które trwają od tysią™cy lat, ulegają… przemianom zgodnie z duchem kolejnych epok. Polska szkoła milowy krok zrobił‚a w epoce Oświecenia kiedy został‚a powoł‚ana Komisja Edukacji Narodowej. Organ, który miał‚ sprawować pieczę™ nad szkołami i je reformować‡. 

30 wrześ›nia 2015 r. klasa 1 HL wyruszył‚a na wycieczkę™ do Warszawy. Niby nic wielkiego, ale nowoś›cią był ś›rodek transportu - samolot.

O godzinie 7.30 wylądowaliś›my w stolicy. Pierwszy punkt naszego programu to Muzeum Powstania Warszawskiego. Pierwsze interaktywne muzeum w Polsce upamię™tniają…ce bohaterski zryw Polaków. Podczas tej wizyty poszerzyliś›my swoją… wiedzę™ historyczną… i wiele dowiedzieliś›my się™ o jego uczestnikach - czasami naszych rówieś›nikach. 

Nie do wiary. Już prawie miesią…c minął‚ od kiedy do naszej szkoł‚y zawitali nowi uczniowie. W pierwszych dniach października przyjęliś›my w swe szeregi pierwszoklasistów. Tak zwany "Dzień Kota" to czas zabawy,sprawdzania tężyzny fizycznej, odporności psychicznej i rozpoznawanie talentów.

"Odeszłaś nagle, bez pożegnania,

bez cienia skarg i bólu rozstania."

Karolina już nie zasi…ądzie w szkolnej ławce. Znikn곂a z tego ś›wiata na zawsze. Pogrążeni w smutku la…czymy się™ w bólu z jej rodziną… i przyjaciół‚mi

Dyrektor nauczyciele i uczniowie ZSHiU

Pierwszego września uroczyś›cie rozpoczę™liś›my kolejny rok szkolny. W murach naszej placówki powitaliś›my uczniów klas pierwszych, którzy wybrali Zespół‚ Szkół‚ Handlowych i Usługowych jako swoją "alma mater".

 

FOTOTECHNIK